Strona główna

 /Strona główna/Urząd gminy

Urząd gminy
 

22-600 Tomaszów  Lubelski
ul 29-go Listopada  9
woj. lubelskie

tel. (084) - 664-30-85
fax  (084) - 664-38-73

strona internetowa:

www.tomaszowlubelski.pl

 

e-mail :    sekretariat@tomaszowlubelski,pl

ESP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/                       

 

 

 

 

- WYKAZ KONT POCZTOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY TOMASZÓW LUBELSKI.doc (29 KB)
Gmina Tomaszów Lubelski opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Szanowni Mieszkańcy, Gmina Tomaszów Lubelski jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy, mieszkańców i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa, jako Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie do wypełnienia ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o wielkości zużycia energii oraz jej produkcji, w tym ze źródeł odnawialnych, a także o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania. Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 30 85 Doradztwo i Reklama Sp. z o.o., tel. 84 627 37 05 Ankietę należy wypełnić i dostarczyć do dnia 16.10.2015 r. do Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29-go Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski do pokoju nr 10, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tomaszowlubelski.pl
- Ankieta dla mieszkańców .pdf (490.27 KB)
- Ankieta podmioty gospodarcze.pdf (518.08 KB)
Strategia rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski
Szanowni Państwo ! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020 w dniu 28 lipca 2015 roku przeprowadzone zostały pierwsze Konsultacje Społeczne z udziałem mieszkańców Gminy Tomaszów, na których zaprezentowano założenia opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020 oraz przedstawiono propozycje Wizji, Misji i Celów Strategicznych, jak również wstępną analizę SWOT. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety oraz wniosku, które zostały zawarte poniżej.Mają one na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z rozwojem gminy. Ankietę i Wniosek można składać do 10.08.2015 r.: • na wypełnionych formularzach w formie papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski (sekretariat) •w formie elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tomaszowlubelski.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”).
- Ankieta 27.07.2015.doc (71.5 KB)
- Wniosek o umieszczenie zadania w Strategii Rozwoju Tomaszow 27.07.2015.doc (50 KB)
- Prezentacja_tomaszow lub 27.07.2015.ppt (904.5 KB)
Oświadczenie o stratach w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski informuje rolników z terenu gminy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Suszę oznaczają szkody  spowodowane wystąpieniem, w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego.

Pomoc dla rolników poszkodowanych suszą nastąpi pod warunkiem stwierdzenia na obszarze gminy wystąpienia zagrożenia suszą rolniczą przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

 

Wzór oświadczenia w załączeniu.

- Oświadczenie o wystąpieniu suszy.pdf (251.04 KB)
Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD Roztocze Tomaszowskie w 2014 r.